BEPALINGS EN VOORWAARDES

Laas opgedateer: 8 April 2023

Lees asseblief hierdie bepalings en voorwaardes noukeurig voordat u ons diens gebruik.

INTERPRETASIE EN DEFINISIES

INTERPRETASIE

Die woorde waarvan die beginletter gekapitaliseer word, het betekenisse wat onder die volgende voorwaardes gedefinieer word. Die volgende definisies sal dieselfde betekenis hê, ongeag of hulle in enkelvoud of meervoud voorkom.

DEFINISIES

Vir die doeleindes van hierdie Bepalings en Voorwaardes:

  • Geaffilieerde beteken 'n entiteit wat beheer, beheer word deur of onder gemeenskaplike beheer is met 'n party, waar "beheer" eienaarskap van 50% of meer van die aandele, ekwiteitsbelange of ander sekuriteite wat geregtig is om te stem vir die verkiesing van direkteure of ander bestuursowerheid beteken.

  • Land verwys na: Kalifornië, Verenigde State

  • Maatskappy (na verwys as óf "die Maatskappy", "Ons", "Ons" of "Ons" in hierdie Ooreenkoms) verwys na Dragonpartify LLC, 1975 National Ave Hayward CA 94545.

  • Toestel beteken enige toestel wat toegang tot die Diens het, soos 'n rekenaar, 'n selfoon of 'n digitale tablet.

  • Diens verwys na die webwerf.

  • Bepalings en voorwaardes (ook na verwys as "Bepalings") beteken hierdie Bepalings en Voorwaardes wat die hele ooreenkoms tussen Jou en die Maatskappy met betrekking tot die gebruik van die Diens vorm. Hierdie Bepalings en Voorwaardes ooreenkoms is geskep met die hulp van die Bepalings en voorwaardes Generator .

  • Derdeparty sosialemediadiens beteken enige dienste of inhoud (insluitend data, inligting, produkte of dienste) verskaf deur 'n derde party wat deur die Diens vertoon, ingesluit of beskikbaar gestel kan word.

  • Webwerf verwys na surronmod, toeganklik vanaf surronmod.com

  • Jy beteken die individu wat toegang tot die Diens verkry of gebruik, of die maatskappy, of ander regsentiteit namens wie sodanige individu toegang tot die Diens verkry of gebruik, soos van toepassing.

ERKENNING

Dit is die bepalings en voorwaardes wat die gebruik van hierdie diens beheer en die ooreenkoms wat tussen u en die maatskappy werk. Hierdie Bepalings en Voorwaardes sit die regte en verpligtinge van alle gebruikers met betrekking tot die gebruik van die Diens uiteen.

Jou toegang tot en gebruik van die Diens word gekondisioneer op jou aanvaarding van en voldoening aan hierdie Bepalings en Voorwaardes. Hierdie Bepalings en Voorwaardes is van toepassing op alle besoekers, gebruikers en ander wat toegang tot die Diens verkry of gebruik.

Deur toegang tot die Diens te verkry of te gebruik, stem jy in om aan hierdie Bepalings en Voorwaardes gebind te wees. As jy nie saamstem met enige deel van hierdie bepalings en voorwaardes nie, mag jy nie toegang tot die diens kry nie.

Jy verteenwoordig dat jy ouer as 18 is. Die Maatskappy laat nie diegene onder 18 toe om die Diens te gebruik nie.

Jou toegang tot en gebruik van die Diens word ook gekondisioneer op jou aanvaarding van en voldoening aan die Privaatheidsbeleid van die Maatskappy. Ons Privaatheidsbeleid beskryf Ons beleide en prosedures oor die versameling, gebruik en bekendmaking van Jou persoonlike inligting wanneer jy die Toepassing of die Webwerf gebruik en vertel jou van jou privaatheidsregte en hoe die wet Jou beskerm. Lees asseblief ons privaatheidsbeleid noukeurig voordat u ons diens gebruik.

SKAKELS NA ANDER WEBWERWE

Ons Diens kan skakels bevat na derdeparty-webwerwe of -dienste wat nie deur die Maatskappy besit of beheer word nie.

Die Maatskappy het geen beheer oor, en aanvaar geen verantwoordelikheid vir, die inhoud, privaatheidsbeleide of praktyke van enige derdeparty-webwerwe of -dienste nie. Jy erken en stem verder in dat die Maatskappy nie direk of indirek verantwoordelik of aanspreeklik sal wees vir enige skade of verlies wat veroorsaak word of na bewering veroorsaak word deur of in verband met die gebruik van of vertroue op enige sodanige inhoud, goedere of dienste wat beskikbaar is op of deur enige sodanige webwerwe of dienste.

Ons raai u sterk aan om die bepalings en voorwaardes en privaatheidsbeleide van enige derdeparty-webwerwe of -dienste wat u besoek, te lees.

BEËINDIGING

Ons kan jou toegang onmiddellik beëindig of opskort, sonder vooraf kennisgewing of aanspreeklikheid, vir enige rede hoegenaamd, insluitend sonder beperking as jy hierdie bepalings en voorwaardes oortree.

By beëindiging sal u reg om die diens te gebruik onmiddellik ophou.

BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

Nieteenstaande enige skade wat jy mag aangaan, sal die volle aanspreeklikheid van die Maatskappy en enige van sy verskaffers ingevolge enige bepaling van hierdie Bepalings en jou eksklusiewe remedie vir al die voorafgaande beperk word tot die bedrag wat werklik deur jou betaal is deur die Diens of 100 USD as jy niks deur die Diens gekoop het nie.

Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sal die Maatskappy of sy verskaffers in geen geval aanspreeklik wees vir enige spesiale, toevallige, indirekte of gevolglike skade hoegenaamd nie (insluitend, maar nie beperk nie tot, skade vir verlies van winste, verlies van data of ander inligting, vir besigheidsonderbreking, vir persoonlike besering, verlies aan privaatheid wat voortspruit uit of op enige manier verband hou met die gebruik van of onvermoë om die Diens te gebruik, derdeparty-sagteware en/of derdeparty-hardeware wat saam met die Diens gebruik word, of andersins in verband met enige bepaling van hierdie Bepalings), selfs al is die Maatskappy of enige verskaffer in kennis gestel van die moontlikheid van sodanige skade en selfs as die remedie nie sy wesenlike doel bereik nie.

Sommige state laat nie die uitsluiting van geïmpliseerde waarborge of beperking van aanspreeklikheid vir toevallige of gevolglike skade toe nie, wat beteken dat sommige van die bogenoemde beperkings dalk nie van toepassing is nie. In hierdie state sal elke party se aanspreeklikheid beperk word tot die grootste mate wat deur die wet toegelaat word.

"SOOS IS" EN "SOOS BESKIKBAAR" VRYWARING

Die diens word aan u verskaf "SOOS IS" en "SOOS BESKIKBAAR" en met alle foute en defekte sonder enige waarborg van enige aard. Tot die maksimum mate wat ingevolge toepaslike wetgewing toegelaat word, ontken die Maatskappy, namens sy eie en namens sy Geaffilieerdes en sy en hul onderskeie lisensiegewers en diensverskaffers, uitdruklik alle waarborge, hetsy uitdruklik, geïmpliseer, statutêr of andersins, met betrekking tot die Diens, insluitend alle geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, titel en nie-oortreding, en waarborge wat mag ontstaan ​​uit die loop van handel, verloop van prestasie, gebruik of handelspraktyke. Sonder beperking tot die voorafgaande, verskaf die Maatskappy geen waarborg of onderneming nie, en maak geen voorstelling van enige aard dat die Diens aan U vereistes sal voldoen, enige beoogde resultate sal bereik, versoenbaar sal wees of met enige ander sagteware, toepassings, stelsels of dienste sal werk nie, sonder onderbreking aan enige prestasie- of betroubaarheidstandaarde voldoen of foutvry wees of dat enige foute of defekte reggestel kan of sal word.

Sonder om die voorafgaande te beperk, maak nóg die Maatskappy nóg enige van die maatskappy se verskaffer enige voorstelling of waarborg van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer: (i) met betrekking tot die werking of beskikbaarheid van die Diens, of die inligting, inhoud en materiaal of produkte daarop ingesluit; (ii) dat die Diens ononderbroke of foutvry sal wees; (iii) met betrekking tot die akkuraatheid, betroubaarheid of geldeenheid van enige inligting of inhoud wat deur die Diens verskaf word; of (iv) dat die Diens, sy bedieners, die inhoud of e-posse wat van of namens die Maatskappy gestuur word vry is van virusse, skrifte, trojaanse perde, wurms, wanware, tydbomme of ander skadelike komponente.

Sommige jurisdiksies laat nie die uitsluiting van sekere tipes waarborge of beperkings op toepaslike statutêre regte van 'n verbruiker toe nie, so sommige of al die bogenoemde uitsluitings en beperkings is dalk nie op U van toepassing nie. Maar in so 'n geval sal die uitsluitings en beperkings soos uiteengesit in hierdie afdeling toegepas word tot die grootste mate wat afdwingbaar is onder toepaslike wetgewing.

BEHEERLIKE WET

Die wette van die land, met uitsluiting van sy regskonflikreëls, sal hierdie bepalings en u gebruik van die diens beheer. Jou gebruik van die Aansoek kan ook onderhewig wees aan ander plaaslike, staats-, nasionale of internasionale wette.

GESKILBESLAG

As jy enige kommer of dispuut oor die diens het, stem jy in om eers te probeer om die dispuut informeel op te los deur die maatskappy te kontak.

VIR GEBRUIKERS VAN DIE EUROPESE UNIE (EU).

As jy 'n verbruiker van die Europese Unie is, sal jy baat vind by enige verpligte bepalings van die wet van die land waarin jy woonagtig is.

VERENIGDE STATE REGSNAKOMING

Jy verteenwoordig en waarborg dat (i) jy nie geleë is in 'n land wat onderhewig is aan die Verenigde State se regeringsverbod nie, of wat deur die Verenigde State se regering as 'n "terreurondersteunende" land aangewys is nie, en (ii) jy nie gelys op enige Amerikaanse regeringslys van verbode of beperkte partye.

SKEIDBAARHEID EN AFSKRYWING

SKEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van hierdie bepalings as onafdwingbaar of ongeldig beskou word, sal sodanige bepaling verander en geïnterpreteer word om die doelstellings van sodanige bepaling tot die grootste mate moontlik onder toepaslike wetgewing te bereik en die oorblywende bepalings sal in volle krag en effek voortduur.

AFWYSING

Behalwe soos hierin bepaal, sal die versuim om 'n reg uit te oefen of om nakoming van 'n verpligting kragtens hierdie Bepalings te vereis nie 'n party se vermoë beïnvloed om sodanige reg uit te oefen of sodanige prestasie te enige tyd daarna vereis nie, en sal ook nie die afstanddoening van 'n skending daarstel as 'n afstanddoening van enige latere oortreding.

VERTALINGSINTERPRETASIE

Hierdie bepalings en voorwaardes is dalk vertaal as ons dit op ons diens aan u beskikbaar gestel het. Jy stem in dat die oorspronklike Engelse teks sal geld in die geval van 'n dispuut.

VERANDERINGE AAN HIERDIE BEPALINGS EN VOORWAARDES

Ons behou die reg voor, na ons uitsluitlike goeddunke, om hierdie Bepalings te eniger tyd te verander of te vervang. As 'n hersiening wesenlik is, sal ons redelike pogings aanwend om ten minste 30 dae kennis te gee voordat enige nuwe bepalings in werking tree. Wat 'n wesenlike verandering uitmaak, sal volgens ons uitsluitlike diskresie bepaal word.

Deur voort te gaan om toegang tot ons Diens te verkry of te gebruik nadat daardie hersienings in werking getree het, stem jy in om gebonde te wees aan die hersiene bepalings. As jy nie instem tot die nuwe bepalings, in die geheel of gedeeltelik nie, hou asseblief op om die webwerf en die diens te gebruik.

KONTAK ONS

As jy enige vrae het oor hierdie Bepalings en Voorwaardes, kan jy ons kontak:

  • Deur e-pos: umparts808@gmail.com